dolinky

Podobu novej štvrte by malo diktovať mesto, nie developer

Mala by na Lodenici vzniknúť nová štvrť pre 5000 obyvateľov? Poslanci mestského zastupiteľstva budú rokovať o zmene územného plánu, ktorá by v lokalite povolila výstavbu rodinných domov, bytoviek a občianskej vybavenosti. Keďže ide zrejme o poslednú príležitosť regulovať podobu novej mestskej štvrte v tomto rozsahu (38,42 ha) v Piešťanoch, považujeme zámer za investíciu, ktorá si vyžaduje posúdenie dopadov na mesto a jeho obyvateľov skôr, ako padne definitívne rozhodnutie o vytvorení podmienok pre jeho realizáciu.

Zámer síce môže rozšíriť ponuku bývania v meste alebo podnietiť revitalizáciu polikliniky, areálu autocampingu alebo výstavbu aqauparku, no má niekoľko nedostatkov.

  • Aj keď by malo v lokalite žiť skoro 500 detí, nie je uvažované s plochami pre základnú školu ani priestormi pre kultúru či zdravotníctvo. To bude viesť k zvýšeniu vnútromestskej prepravy a záťaže ciest
  • Zámeru chýba posúdenie dopadov vo vzťahu k trvalo bývajúcim obyvateľom a mestskému rozpočtu. Mesto bude mať zvýšené výdavky na prevádzku lokality, ktoré presiahnu potenciálne príjmy z daní.
  • Dlhá doba výstavby (2023 – 2036) zvyšuje riziko nerealizovania zámeru v navrhovanom rozsahu. Nemožno vylúčiť ani snahy o opakovanú zmenu ÚPN alebo rozpredaj na individuálne pozemky.
  • Za rizikového považujeme aj samotného navrhovateľa. Firma nemá za 2 roky existencie žiadne tržby ani zamestnancov. Navrhovateľ založil aj firmy Dolinky 2 a STYX s rovnakým výsledkom hospodárenia a bez zamestnancov. To nevzbudzuje dôveru.
  • Pri takom rozsiahlom území je na mieste myslieť aj na to, ako do procesu zapojiť obyvateľov mesta. Existujú rôzne spôsoby, no podstatné je zapojenie pred zámerom a nie počas alebo dokonca po.

Návrh dodatku ÚPN sa nemá realizovať iba na základe zámeru investora, chýba ucelený názor vedenia mesta na záber nových plôch a verejná diskusia, keďže nová štvrť bude mať environmentálne, sociálne, ale najmä ekonomické dopady na obyvateľov.

Zámer považujeme aj za príležitosť aplikovať moderné prístupy k riešeniu mestskej štvrte vo väzbe na nové trendy a klimatickú zmenu. Odporúčame spracovať dopadovú štúdiu na rozpočet mesta a stanovenie podmienok realizácie verejných priestorov a sociálnej infraštruktúry, podľa toho spresniť štúdiu a definovať výšku poplatku za rozvoj. Odporúčame tiež informovať o záveroch verejnosť a následne zadať vypracovanie územného plánu zóny, kde budú premietnuté podmienky využitia lokality a výstupy z rokovaní.

Vzhľadom na rozsah a etapizáciu výstavby odporúčame vypracovať a prerokovať územný plán zóny, ktorý umožní doriešiť slabé stránky a ohrozenia, a zároveň zabezpečí jasné pravidlá pre celé navrhované obdobie výstavby, pričom odporúčame, aby obstarávateľom ÚPN – Z bolo mesto.

Naše odporúčania sme zaslali vedeniu mesta aj mestským poslancom. Plné znenie si môžete prečítať tu.

Comments are closed.